Anatel רישיון | אינטרנט הלוויין NASSATברזיל Anatel - הסוכנות הלאומית לתקשורת

ANATEL

התקשורת הלאומית סוכנות (Anatel) היא סוכנות המדינה המווסתת את התקשורת בברזיל. נוצר כדי לקדם את הפיתוח של התקשורת במדינה, הסוכנות מנוהלת באופן עצמאי ואינה תלויה מבחינה כלכלית. פעילותה כוללת את יישומה של מדיניות לאומית הקשורים לתקשורת, רישיונות רגולציה, ניהול ספקטרום רדיו והגנה על זכויות צרכן ועוד.